Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας - Τόμος 2 - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος

Περιεχόμενα:
Κεφ. 1: Έννοια, χαρακτηριστικά, είδη και στάδια-φάσεις της επιστημονικής έρευνας
Κεφ. 2: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής και διατύπωσης του ερευνητικού προβλήματος. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Κεφ. 3: Ερευνητικές στρατηγικές: Διερευνητική-περιγραφική, συναφειακή, αιτιώδης ex post facto, πειραματική
Κεφ. 4: Σχέδια πειραματικής έρευνας.

15,00 €